۳۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

روش سخنرانی - ملاک های مهم در تحریک احساس

روش سخنرانی - ملاک های مهم در تحریک احساس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش کلاسداری - نکته های اجرایی قالب سوال و جوابی (قسمت دوم)

روش کلاسداری - نکته های اجرایی قالب سوال و جوابی (قسمت دوم)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

رساله آموزشی - اقسام وضو (جبیره و ارتماسی)

رساله آموزشی - اقسام وضو (جبیره و ارتماسی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

شرح حدیث - تقوی و مراقبت در گفتار

شرح حدیث - تقوی و مراقبت در گفتار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

تفسیر قرآن - سیماى مؤمن واقعى‏

تفسیر قرآن -  سیماى مؤمن واقعى‏

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - نمونه مسئله یابی (قسمت دوم)

روش سخنرانی - نمونه مسئله یابی (قسمت دوم)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش کلاسداری - نکته های اجرایی قالب سوال و جوابی (قسمت اول)

روش کلاسداری - نکته های اجرایی قالب سوال و جوابی (قسمت اول)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

رساله آموزشی - شرایط وضو (بخش دوم)

رساله آموزشی - شرایط وضو (بخش دوم)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

شرح حدیث - اثر توبه عملی در عفو خداوند از گناهان گذشته

شرح حدیث - اثر توبه عملی در عفو خداوند از گناهان گذشته

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

تفسیر قرآن - تفاوت اسلام آوردن و ایمان آوردن

تفسیر قرآن - تفاوت اسلام آوردن و ایمان آوردن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد