تفسیر سوره ملک آیه 5


#تفسیر_قرآن

#زندگی_با_قرآن

#تفسیر_نور

سوره 67. ملک آیه 5
 وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّیَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ

ترجمه
 و همانا ما آسمان دنیا را با چراغ هایى زینت دادیم و آن را وسیله راندن شیاطین قرار دادیم و براى آنها عذاب فروزان آماده کردیم.


نکته ها
«طِباق»، یا مصدر «طابق» یا جمع «طَبَق» است؛ در صورت اول «سبع سماوات طباقا» به معناى آن است که آسمان‏ها متناسب و مطابق یکدیگرند و در صورت دوم به معناى آن است که آسمان‏ها هفت طبقه بر فراز یکدیگرند.
«تفاوت» از «فوت» به معناى بروز اختلال و ناهماهنگى و «فُطور» به معناى شکاف از طول است. «خاسئاً» به معناى خسته و ناکام و «حسیر» به معناى ناتوان است.
تلخى‏ها و کمبودها در نزد انسان‏هاى سطحى ناگوار به نظر مى‏آید و گرنه محقّقان به هر چیز با دیده مثبت مى‏نگرند. ترشى و فلفل براى کودک ناگوار است، ولى براى والدین او، ترشى به اندازه مربّا، ارزشمند است.
«مصباح» از «صبح»، وسیله‏اى است که شب را همانند صبح، روشن کند، مانند چراغ.
در این آیات، سه تعبیر در مورد ستارگان آسمان آمده است. 1. مصباح و چراغ؛ 2. زینت و جلوه؛ 3. رجم شیاطین.
در آیات هفتم و هشتم سوره صافّات خواندیم که شیطان‏ها براى استراق سمع و شنود اخبار آسمان، قصد نفوذ به آن جا را دارند ولى هر بار مورد هدف قرار مى‏گیرند و رانده مى‏شوند و این گونه ستارگان وسیله حفظ آسمان هستند.

پیام ها
1- نظام آفرینش بر اساس رحمت خداوند است. «فى خلق الرّحمن»
 2- نظام موجود، نظام احسن است و در نظام آفرینش، هیچ نقص و کمبودى وجود ندارد. «ماترى فى خلق الرّحمن من تفاوت»
 3- خداشناسى باید بر اساس نظر و دقت باشد، تا ایمان انسان به عظمت هستى و قدرت آفریدگار بیشتر شود. «فارجع البصر... ثمّ ارجع البصر»
 4- براى کسب معرفت، یک بار دیدن و نظر کردن کافى نیست. «فارجع البصر... ثمّ ارجع البصر کرّتین» (در این آیه کلمه «ترى» دو بار و کلمه «بصر» سه بار همراه با لفظ «کرّتین» تکرار شده است.)
 5 - خداوندى که کار خود را محکم و حکیمانه انجام داده است، از دقّت نظر دیگران نگران نیست، بلکه دیگران را به بازدید دعوت مى‏کند. «فارجع البصر... ثم ارجع البصر»
 6- خداوند از آفریدن خسته نمى‏شود: «و ما مسّنا من لغوب»(9) ولى چشم ما از نگاه به آفریده‏هاى او خسته مى‏شود. «ینقلب الیک البصر خاسئاً و هو حسیر»
 7- زینت، یکى از خواسته‏هاى فطرى بشر است. (یکى از نعمت‏هاى ستارگان، زینت بودن آنها شمرده شده است. «زیّنا السّماء الدنیا»
 8 - آفریده‏هاى الهى در عین استوارى و استحکام، «سبعاً شداداً»(10) از زینت ویژه‏اى برخوردارند. (در معمارى علاوه بر استحکام ساختمان، زیبایى نماى بنا نیز باید مورد توجّه باشد.) «زیّنا السّماء الدنیا»
 9- آفریده‏هاى الهى داراى کاربردهاى گوناگونى هستند. «مصابیح - رجوماً»
 10- در برابر دشمن نباید انفعالى برخورد کرد؛ برخورد ما با دشمن باید تهاجمى باشد. «رجوماً للشیاطینً»
 11- شیاطین به آسمان‏ها نیز طمع دارند. «رجوماً للشیاطین»
 12- شیاطین، ضربه پذیرند. «رجوماً للشیاطین»