برانگیختن احساس


#آموزش_روش_سخنرانی
#تحریک_احساس


براى برانگیختن احساس مخاطبان از اسلوبهاى زیر مى‏توان استفاده کرد:

1. داستان‏.                                     
2. خاطره.
3. شعر.                                               
4. لطیفه و طنز.
5. مناجات و دعا.                            
6. آمار و ارقام.
7. نثر و قطعه ادبی