شرایط اجرای روش نقد و بررسی 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه


1 – ابتدا نظریه اشتباه مطرح شود و ظاهرا اثبات شود.

2 – سپس یک اشکال به نظریه وارد شود و جواب داده شود طوری که نظریه اشتباه را متزلزل نماید.

3 – بعدا اشکال اساسی تر و از زاویه دیگر مطرح شده و جواب داده شود تا نظریه اشتباه را کاملا مردود نماید.

4 – آن گاه نظریه صحیح را مطرح نموده و اثبات نماید و احیانا به شبهات پیرامون آن جواب دهد.

5 – نقد نظرات اشتباه خیلی طولانی نباشد که مخاطب دیگر حوصله شنیدن نظریه صحیح را نداشته باشد.

6 – نقد بیشتر از 2 نظرنباشد.