ذکر نمونه برای روش مقایسه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

نمونه1: زن در غرب  -  زن در اسلام

شما ببینید برخورد با زن در فرهنگ غربی چطوریه؟ ودر فرهنگ اسلام چگونه با زن رفتار می شه؟

زن در غرب وسیله ای برای عیاشی و بهره وری جنسی است ولی در اسلام محور تربیت دینی است.

زن در غرب محبوب عمومی است ولی در اسلام معشوق خاص همسراست.

زن در غرب بیرون از خانه مشغول کار است ولی در اسلام در خانه مشغول تربیت فرزندان است.

زن در غرب شخصیتش به کار وتوانمندی و...است ولی در اسلام شخصیتش به زن بودن است.

 ارزش زن در غرب به بی حیایی ، آرایش و.. است ولی ارزش زن در اسلام به حیا وعفاف وسازگاری است.

نمونه2: مقایسه بین جهاد اکبر و جهاد اصغر[1]

در جهاد اصغر اگر به دشمن هر چه می خواهد ، بدهی دست از دشمنی بر می دارد ولی در جهاد اکبر ، دشمن هر چه بخواهد اگر بدهی ، با تو بیشتر دشمنی می کند.

در جهاد اصغر دشمن آشکار و معلوم است ولی در جهاد اکبر دشمن مخفی و نامحسوس است.

در جهاد اصغر آتش بس و پایان جنگ معنا دارد ولی در جهاد اکبر آتش بس و پایان جنگ معنا ندارد.

در جهاد اصغر مریض ، لنگ ، کور ، زن و ... معاف هستند ولی در جهاد اکبر هیچ کسی معاف نیست.

در جهاد اصغر دشمن بیرون از خانه است ولی در جهاد اکبر درون خانه است.

در جهاد اصغر جنگ موقتی است ولی در جهاد اکبر همیشگی است.


[1] مقایسه های معنوی ، محمود اکبری.