شرایط اجرای روش توضیح و تبیین


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

1 - توضیح به اندازه و بجا باشد.

2 - در توضیح و تبیین می توان از نمونه ها ، مترادفها ، متضادها و مفردات استفاده کرد.

3 – برای تبیین حتما از مثال های ملموس  برای مخاطب استفاده شود.

4 – گرفتن حس متناسب با محتوی به تبیین بسیار کمک می کند.

5    برای توضیح و تبیین گره زدن محتوی با قسمتی از افکار و تخیلات و زندگی مخاطب بسیار موثر است.