حاج منصور ارضی #باورهای_غلط_در_مداحی


غلط بودن این باور ها تجربه شخصی و متقن حقیر (حجت الاسلام طباطبائی) در این 10 سالی است که تدریس می کنم، و برای تک تک آن دلیل و مصداق دارم

امیدوارم این باور ها، رشد شما را متوقف نکند.

1. بدون صدای عالی ، نمی توان بهترین مداح بود.
2. باید از داخل دهان ، یا سر یا شکم یا جای مشخصی بخوانم.
3. بدون استاد نمی توان مداح خوبی شد.
4. حتما باید دستگاه آوازی بلد باشم.
5. حتما باید از کسی تقلید کنم .
6. مداحان معروف، بسیار خوب و حرفه ای می خوانند.
7. مداحان معروف و روحانی ها تمام روضه هایشان راست است. 
8. با صدای تو دماغی نمی توان از بهترین مداحان کشور شد.
9. خجالت و استرس را نمی توان کنترل کرد.
10. اگر صدای گریه جمعیت بلند شد، مجلس عالی می شود.