#سواد_رسانه_ای نگاه ما به رسانه سواد رسانه ای
#جنگ_نرم

#محتوای_روشیانواع نگاه هایی که می توانیم به رسانه داشته به شرح ذیل است:


1- #نگاه_بدبینانه

اینکه به صورت مطلق به رسانه بدبین باشیم نه تنها فرصت بودن رسانه را از دست می دهیم بلکه رسانه تبدیل به تهدیدی می شود که مدام باید از آن گریزان باشیم.


2- #نگاه_خوشبینانه

خوش بینی و ساده انگاری و بی خیالی نسبت به رسانه ها باعث می شود منفعل بوده و سر از ناکجاآباد در بیاوریم.


3- #نگاه_واقع_بینانه

نه بد بین باشیم و از رسانه گریزان، نه خوش خیال و ساده انگار، بلکه با آگاهی از محاسن و معایب فضای مجازی و با فکر و برنامه ریزی، از مزایای رسانه ها استفاده و شر آن را دفع نمائیم.