#سواد_رسانه_ای خوراک رسانه ای سواد رسانه ای
#جنگ_نرم

#محتوای_روشیخوراک رسانه ای هم مانند سایر خوراک ها حتی اگر از مرقوبترین مواد تهیه شده باشد نمی تواند بدون قید و شرط باشد بلکه باید به ملاحضات آن توجه داشت.

استفاده از خوراک رسانه ای با دو قاعده طلائی می تواند مفید باشد


1- استفاده مشروط به:

الف - حیطه دینی - مذهبی

حدود و قواعد شرعی و دینی


ب- اولویت بندی

اولویت وظایف (خانواده، کار و...) بر استفاده از رسانه ها


ج - تکلیف محوری

تققدم انجام تکالیف و وظایف واجب مانند تحصیل، ورزش و...


د - رشد، اعتلا و ارتقاء

تولید محصولات رسانه ای با کیفیتی بهتر از قبل


2- استفاده محدود به:

الف - مکان

موقعیت شناسی مکانی در استفاده و یا عدم استفاده از رسانه ها در مکان های مختلف


ب - زمان

رعایت حدود معقول ، مطلوب و مجاز در کیفیت و کمیت استفاده از رسانه در زمان های متفاوت


ج - قیمت

آموزش تدبیر معاش و پرداخت هزینه ها برای بهره برداری


د - قوانین

رعایت قوانین و توجه به اینکه عملکرد خلاف قانون، دارای تبعات منفی در سبک زندگی و نظم عمومی