سواد رسانه ای


#سواد_رسانه_ای

#محتوای_روشی

#جنگ_نرمحوزه های پنج گانه آموزش سواد رسانه ای


1- بینش

شناخت و درک صحیح از جایگاه، نقش و نقشه های رسانه ها در دنیای امروز


2- دانش

شناخت کارکرد هر رسانه نسبت به تکنیک های رسانه ای در مهندسی پیام


3- گرایش

تسلط و اشراف نسبی بر حب و بغض هایمان و مدیریت ابراز احساساتمان نسبت به پیام های محبوب و مبغوض


4- روش

مهارت کافی در استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها و تولید پیام های رسانه ای مناسب


5- کنش (رفتار)

مدیریت سبک زندگی با استفاده از برنامه های مشروط و محدود