سواد رسانه ای


#سواد_رسانه_ای

#محتوای_روشی

#جنگ_نرم


انواع سواد


1- سواد عاطفی

توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن


2- سواد ارتباطی

توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه (آداب معاشرت، روابط اجتماعی خود)


3- سواد مالی

توانایی مدیریت اقتصادی درآمد (چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت مخارج)


4- سواد رسانه ای

شناخت انواع رسانه ها و توانایی درک، تفسیر و تحلیل پیام های رسانه ای


5- سواد آموزش و پرورش

توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن


6- سواد رایانه

توانایی استفاده از مهارت های هفتگانه رایانه ICDLنکته:

رسانه: وسیله ای که فرستنده به کمک آن پیام خود را به گیرنده منتقل می کند (با این تعریف کتاب و لباس و معماری و حتی خود آدم ها نیز رسانه اند!