روش سخنرانی - شیوه های روش ابهامی و غیر ابهامی

#آموزش_روش_سخنرانی

#ایجاد_انگیزه :
#تعریف_انگیزه

روش ابهامی یا غیر ابهامی را می توان به پنج شیوه اجراء نمود:
 1- داستانی

2- سوالی

3- بیان ضرورت مطلب     

4- تعریف:
الف - از موضوع
ب - از منبع و مأخذ
ج - از شخصیت

5- تکریم و تحسین:
الف - از خطیب
ب - از مخاطب

برای ایجاد انگیزه با روشهای فوق ، شرایطی در نظر گرفته شده که باید این شرایط رعایت شوند البته بعضی از این شرایط عمومی است یعنی در اجرای تمام روشهای بالا الزامی است و بعضی از شروط اختصاصی هر روش است.