فاصله شهرهای مرتبط با پیاده روی اربعین


#مرز_مهران
مهران تا کوت: 82
مهران تا دیوانیه : 227
مهران تا حله : 238
مهران تا بغداد : 255
مهران تا نجف : 303
مهران تا کربلا:279
مهران تا کاظمین: 283
مهران تا سامراء : 444
مهران تا سید محمد: 409
مهران تا طفلان مسلم : 272

#مرز_خسروی👇
خسروی تا کوت : 341
خسروی تا دیوانیه : 395
خسروی تا حله : 305
خسروی تا بغداد : 190
خسروی تا نجف : 380
خسروی تا خانقین : 10
خسروی تا مقدادیه : 102
خسروی تا بعقوبه : 130
خسروی تا کربلا: 315
خسروی تا کاظمین : 203
خسروی تا سامراء: 326
خسروی تا سید محمد:291
خسروی تا طفلان مسلم : 281

#مرز_شلمچه👇

شلمچه تا بصره : 20
شلمچه تا نجف 460
شلمچه تا کربلاء 549
شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر

#مسیر_نجف_تا👇
نجف تا کربلا: 78
نجف تا بغداد : 161
نجف تا بصره : 467
نجف تا حله : 61
نجف تا رمادی :271
نجف تا بعقوبه : 227
نجف تا دیوانیه : 75
نجف تا کاظمین : 180
نجف تا سامراء: 287
نجف تاسید محمد: 249
نجف تا طفلان مسلم : 116

#مسیر_کربلا_تا👇
کربلا تا بغداد : 108
کربلا تاکوت :197
کربلا تا حله :42
کربلا تا رمادی : 218
کربلا تا بعقوبه : 184
کربلا تا دیوانیه :144
کربلا تا بصره : 524
کربلا تا کاظمین : 115
کربلا تا سامراء: 220
کربلا تا سید محمد:184
کربلا تا طفلان مسلم :38

#اربعین
#پیاده_روی_اربعین