#نکات_باریکتر_از_مو  | نکته سوم
بعضی از مراجع بزرگوار تقلید مانند حضرت امام خمینی قدس سره چگونگی مسح سر را، حتّی در حال اختیار و نه اضطرار، به ده صورت جایز می‌دانند.
1 ـ با دست راست.
2 ـ با دست چپ.
3 ـ از بالا به پایین.
4 ـ از پایین به بالا.
5 ـ با داخل و کف دست.
6 ـ با بیرون و پشت دست.
7 ـ با ساعد و فاصله میان مچِ دست تا آرنج.
8 ـ به صورت طولی و عمودی.
9 ـ به صورت عرضی و افقی.
10 ـ به صورت زیگزاگ.(4)