#نکات_باریکتر_از_مو  | نکته ششممی دانیم که اگر بخواهیم به ثواب کامل
الهی سینه‌ای ده آتش افروز در آن سینه دلی وان دل همه سوز
کارهای مستحب دست یابیم، باید آن‌ها را به همان گونه‌ای که شارع مقدس و از طریق مرجع تقلیدمان دستور داده است، انجام دهیم. یکی از این کارهای مستحب بالا بردن دست‌ها هنگام گفتن تکبیرة الاحرام و تکبیرهای بین نماز است.
برخی از مراجع بزرگوار تقلید مانند حضرت امام خمینی قدس سره می‌فرمایند: «برای نمازگزار مستحب است هنگام گفتن تکبیرة الاحرام دست‌های خویش را تا مقابل صورت و یا تا مقابل گوش‌ها بالا ببرد به طوری که با آغازِ بالا بردنِ دست‌ها، گفتنِ اَللّهُ أَکبَر را نیز آغاز کند و با پایانِ بالا بردنِ دست‌ها، که دست هایش مقابل صورت یا گوش‌ها می‌رسد، گفتن اَللّهُ أَکبَر را نیز به پایان رسانَد.
بهتر است که دست‌ها از برابر گوش‌ها عقبتر نرود و انگشتان دست‌ها به هم چسبیده و کف دست‌ها رو به قبله باشد..»