روش سخنرانی - روش سوالی ایجاد انگیزه

#آموزش_روش_سخنرانی
#ایجاد_انگیزه

#روش_سوالی


روش سوالی ایجاد انگیزه                                                                                          
ب) روش سوالی:
در روش سؤالى، سخنران در ابتداى سخن یک یا چند سؤال را با شرایطى که ذکر خواهد شد مطرح مى‏کند و بدین ‏وسیله کنجکاوى مخاطبان را برمى‏انگیزد تا براى یافتن پاسخ، مطالب بعدى وى را بشنوند.
در قرآن کریم از این روش زیاد استفاده شده است مثل یسئلونک های قرآن و ... .
* سوال پیرامون یک موضوع یا مطرح است یا مطرح نیست و باید طرح شود ، جائی که مطرح است احتیاج به مقدمه ندارد ولی جائی که مطرح نیست احتیاج به مقدمه دارد.
   شرایط اختصاصی:
1. حتما پیرامون موضوع بحث مسئله یابی شده باشد تا با استفاده از بعضی موارد مسئله یابی سوال مورد نظر برای شروع را طراحی نمود و پرورش داد..           
2. سوال مطرح باشد یعنی تا سوال طرح شد مخاطب را درگیر نماید و مخاطب میل شدید به شنیده جواب داشته باشد.
3. سوال کاربردی باشد بطوری که جواب دادن به آن سوال مشکلی از مشکلات یا نیاز مخاطب را برطرف کند.   
4. سوال مورد نظر با عبارات مختلف و متفاوت چندین بار مطرح شود مثلا 5 دقیقه سوال را پرورش داد.(حداقل 15 سوال)
5. امکان پاسخ‏گویى به سؤال وجود داشته باشد و سؤال براى مخاطب بدون جواب نماند.


نمونه:
موضوع: ترس از مرگ

مخاطب:جوان غیر مذهبی ، تحصیل کرده.      
یکی از مسائل مهم و مبتلا به در زندگی بشر ، مسئله ترس از مرگ است که این مسئله در همه جوامع اعم از مادی و غیر مادی وجود دارد!
سؤال این است که چرا مردم این قدر از مرگ می ترسند؟
چرا حتی از نام مرگ هم وحشت دارند؟
نه تنها از مرگ و نام مرگ هراس دارند بلکه از مظاهر مرگ مثل قبرستان ، تابوت ، کفن، ...هم وحشت دارند ، علت این ترس چیست؟
چرا خیلی ها از مرده می ترسند؟ چرا کسی حاضر نمی شود که حتی یک شب به تنهائی در کنار عزیز ترین کس خود که از دنیا رفته بماند؟
تازه ! خیلی ها حتی از نوشتن وصیت نامه هم وحشت دارند؟ چرا؟
این همه ترس و وحشت از مرگ از کجا سرچشمه می گیرد؟ و منشإ آن از کجاست؟
آیا مردم از عزرائیل می ترسند یا علت ترس چیز دیگری است؟و چرا؟ و چرا؟....  .