#نکات_باریکتر_از_مو  | نکته پنجم
بسیاری از مراجع معظّم تقلید مانند حضرت امام خمینی قدس سره خواندن دعا به زبان غیر عربی مانند فارسی، ترکی و انگلیسی و خواندن اشعاری را که دارای مضمون دعا و مناجات خداست، در نماز جایز می‌دانند. بنابراین هر نمازگزاری طبق فتوا و نظر بعضی مراجع و نه همه آنان، می‌تواند مثلاً در قنوت نماز چنین دعاهایی را بخواند:(6)
إلهی عَبدُکَ العاصی أَتاکا مُقِرّا بِالذُّنوبِ و قَد دَعاکا