روش کلاسداری - نکته های اجرایی قالب نمادین

#آموزش_کلاسداری
#قالب_های_کلاسداری
#قالب_نمادین

نکته های اجرایی :
1- در این روش یک موضوع  از موضوعات مبتلا به و کاربردی از زندگی مخاطب را محور بحث قرار میدهیم و برای هر حرف آن یک پیام و مفهوم دینی را مطرح می¬کنیم .
2- نکته ها قابل دفاع باشد و اتقان محتوایی داشته باشد .
3- پیام ها و تفاسیر استفاده شده از هر حرف متناسب با موضوع باشد .
4- در مفهوم بخشی به حروف هر موضوع، میتوان برای فعال شدن مخاطبین از آنها هم کمک گرفت .
5 -برای سطوح مختلف میتوان از نمادهای مختلف استفاده کرد مثلا برای کودکان نقاشی و اشاره و برای نوجوانان و جوانان میتوان از نمادهای کلامی مثل" مدرسه" ونمادهای کلامی جذاب دیگر استفاده کرد .
6-مربی هم میتواند بعضی از کلمات و موضوعات مبتلا به زندگی مخاطب را انتخاب کند و از هر حرف آن مفهوم و معنای متناسب با زندگی روزمره او، که به نوعی به رفتار و کردارش جهت بخشد انتخاب کند و برای مخاطب بازگو نماید .
نمونه:
کنترل غرائز جنسی
" باغ قرآن ورودش لازمه"
"ب" برنامه ریزی
"ا"  ارتباط با اهل تقوی
"غ " غذا       
"ق" قدر و منزلت خود را دانستن
"ر"روزه           
"آ" آراستن نفس با مراقبه و محاسبه
"ن "نماز
"و" وضو
"ر "رفتن به مسجد
"و"ورزش
"د" دوستی اهل بیت
"ش" شوق بهشت
"ل"لباس مناسب   
"ا" اقدام به کارهای هنری-ادبی
"ز"زحمت کشیدن و تحمل سختی       
"م" مطالعه
"ه"همراهی با مومنان
نمونه دوم: شک هایی که نباید به آن اعتنا کرد.  " مسواک"
1-"م"بعد از محل
2-"س"بعداز سلام
3-"و"بعداز وقت
4-"الف"امام و ماموم
5-"ک"کثیرالشک