سواد رسانه ای


#سواد_رسانه_ای

#محتوای_روشی

#جنگ_نرم


ده جمله کلیدی درباره رسانه:

1- هیچ کس همه داستان را برای شما تعریف نمی کند.

در رسانه ها اگر هم حقیقت منتقل می شود یک حقیقت گزینشی منتقل می شود و همه حقیقت منتقل نمی شود.


2- هر کس چیزی را می بیند که می خواهد!

افراد می توانند درک مشابه یا متفاوت می از پیام های رسانه ای داشته باشند.


3- رسانه ها جهان را دوباره می سازند

رسانه ها تصویر واقعیت را در ذهن مخاطبان خود تغییر می دهد


4- رسانه ها می خواهند «جهان بینی» بسازند

پیام های رسانه ای ارزش ها و باورهای اساسی معینی را به صورت مداوم، ساخته یا منتقل می کنند.


5- اهداف و اثرات تجاری، سیاسی و اجتماعی رسانه ها انکار شدنی نیست

الف- هر رسانه ای برای جذب مخاطب و تامین و انتشار محتوای خود نیازمند صرف هزینه است

ب- خود رسانه ها می توانند برای خود منبع درآمد و سود باشند

ج- اشخاص مرتبط با کانون های قدرت و ثروت راحت تر می توانند پیام های رسانه ای را در قالب های متنوع تولید و منتشر کنند

د- رسانه ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تاثیر زیادی دارند.


6- رسانه ها کارکردهای متنوعی دارند

اطلاع رسانی، سرگرمی، آموزش و بسیج گری از مهم ترین کارکردهای رسانه ها هستند.


7- هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

هر رسانه محدودیت های معینی برای انتقال پیام دارد. تولید کننده و مصرف کننده ی رسانه ای با آگاهی از این محدودیت ها می توانند انتخاب درستی در استفاده از رسانه ها داشته باشند.


8- رسانه ها از قواعد خاصی پیروی می کنند

استفاده مناسب از قواعد زیبایی شناختی رسانه باعث می شود تا پیام رسانه ای تولید شده به شکل زیبا و دل نشینی جلوه کند


9- رسانه ها از زبان اقناع استفاده می کنند


10- رسانه ها روی «مغز و قلب» مخاطب کار می کنند

رسانه ها برای اقناع سعی می کنند از طریق عقل یا احساس و یا هر دوی این موارد تاثیر بگذارند