روش کلاسداری - قالب مقایسه ای کلاسداری

#آموزش_کلاسداری

#قالب_های_کلاسداری

#قالب_مقایسه_ای


شرایط اجرای مقایسه :
1- ابتدا مورد مقایسه کاملا مشخص شود.
2- سپس موارد مقایسه تک به تک مطرح شود و مقایسه شود و بعد سراغ مورد بعدی برویم.
3 -  ارتباط منطقی وپیوستگی بین دو مفهوم وجود داشته باشد مانند : حجاب و بدحجابی ،  نظم و بی نظمی و... .
4- ارتباطات موجود در آن ، مستند ومعتبر باشد .
5- طرفین مقایسه خوب و مناسب پرورش داده شود.
6 – حد اقل از جهات مختلف 5 مورد مقایسه انجام پذیرد.


نمونه:
زن در غرب
 1. وسیله ای برای عیاشی و بهره وری جنسی
 2. کارخارج ازخانه
 3. محبوب عمومی
 4. شخصیتش به کار وتوانمندی و...
 5. بی حیایی آرایش و..  -  ارزش است
 6. لذتهای زن با غیرشوهر
 7. شیطان است
 8. تنشهای روحی جهت رقابت با هزاران زن
 9. لذت به دلیل عدم کشف کم میشود
زن در اسلام
 1. محور بودن در تربیت( بهشت زیر پای مادران است)
 2. تربیت در خانه، بخاطر اول مربی بودن دوم بخاطر ارزانتر بودن
 3. معشوق خاص همسر
 4. شخصیتش به زن بودن
 5. حیا وعفاف وسازگاری ارزش است لادین لمن لاحیاءله
 6. لذات زن درخانه
 7. وسیله تقرب و عروج خانواده به سوی خدا
 8. آرامش برای بدست آوردن نظر همسر
 9. جاذبه بیشتر و ماندگارتر بدلیل مکشوف نبودن