شرایط اجرای روش مقایسه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

1- مورد مقایسه کاملا مشخص شود.                  

2- سپس موارد مقایسه تک به تک مطرح  و مقایسه شود .

3- ارتباطات موجود در آن ، مستند ومعتبر باشد .   

4- طرفین مقایسه خوب و مناسب پرورش داده شود.

5 – حد اقل از جهات مختلف 5 مورد مقایسه انجام پذیرد.