شرایط اجرای روش تشبیه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه


1 –ابتدا تمام وجوه مشبهٌ­ به بطور جذاب گفته شود .

2 – سپس تشبیه مطرح شده و وجه شبه و مشبه ذکر شود.

3 – تک تک وجوه تشبیه با هم تطبیق داده شود.      

4 – طرفین تشبیه خوب و مناسب پرورش داده شود.

5 – موارد تشبیه به اندازه و بجا باشد.

6 – حد اقل 5 مورد از موارد تشبیه ذکر شود.