ذکر نمونه برای روش توضیح و تبیین 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

نمونه:                                     موضوع : نقش امام

همه موجودات برای انسان خلق شده اند و انسان هم برای عبادت و حرکت به سوی خدا خلق شده است. هر حرکتی احتیاج به 4 عنصر مهم دارد:

1 راه

2 وسیله

3 هدف

4 راهنما

مهم ترین عنصر در بین این چهار عنصر ، راهنما است چون اگر راهنما نباشد امکان گم کردن راه وجود دارد ، هدف هم گم خواهد شد و از وسیله استفاده نامطلوب خواهد شد پس انسان برای حرکت به سوی خدا باید راهنما داشته باشد که راهنما همان امام می باشد بنابر این اگر امام نباشد هدف و راه گم می شود و وسیله هم به جا استفاده نمی شود.