#عوامل_پیشرفت_در_مداحی حاج منصور ارضی


داشتن صدای عالی پیش نیاز موفقیت نیست. بلکه صرف داشتن یک صدای قابل قبول می تواند ما را رشد دهد، بشرطی که در کنار آن به عوامل دیگری نیز توجه شود.

پیشرفت در مداحی به عوامل زیادی بستگی دارد :

  1.  صدای خوب
  2. هنر مجلس گردانی
  3. انتخاب محتوای فاخر
  4. استخدام ملودی متناسب
  5. میزان حفظیات
  6. رفتار فردی
  7. رفتار اجتماعی