#مدیریت_انگیزش 3
#ویژه_مربیان_فرهنگی


#انواع_علل_بی_انگیزگی

1- بی انگیزگی ناشی از ترس

2-  بی انگیزگی ناشی از هدف گذاری اشتباه

3- بی انگیزگی ناشی از مبهم بودن هدف

4- بی انگیزگی ناشی از تعارض ارزش ها

5- بی انگیزگی ناشی از نداشتن استقلال عمل

6- بی انگیزگی ناشی از فقدان چالش

7- بی انگیزگی ناشی از سوگ

8- بی انگیزگی ناشی از فرسودگی

9- بی انگیزگی ناشی از تنهایی

10- بی انگیزگی ناشی از عدم اطلاع از مرحله بعد

مطالعه ادامه مباحث در 👇👇