سواد رسانه ای


#سواد_رسانه_ای

#محتوای_روشی

#جنگ_نرمچگونه باسواد شویم؟


مراحل باسواد شدن:

1- رژیم مصرف رسانه ای:
الف - شناخت کاربردها و محدودیت های هر رسانه
ب - فواید و مضرات هر رسانه
ج- تعیین میزان، نسبت و نحوه‌ی  استفاده هر رسانه

2- ‌استفاده از تفکر انتقادی:
الف: توجه به روش های جذب و اقناع مخاطب
ب- درک معناهای پنهان پیام رسانه ای
ج- استفاده از ۵ سوال اساسی سواد رسانه ای

a - چه کسی این پیام را ایجاد کرده است

b - از چه فن هایی برای جلب توجه من به پیام استفاده شده است؟

c - افراد مختلف چه برداشت هایی می توانند از پیام داشته باشند؟

d - چه ارزش ها، سبک زندگی و جهان بینی ای در پیام بازنمایی می شود؟

e - چرا این پیام ارسال شده است؟


3- تجهیز ایده و تحلیل سیاسی-اجتماعی
الف- شناخته صاحبان رسانه ها و تولید کنندگان پیام های رسانه ای
 ب- توجه به اهداف سیاسی و اجتماعی رسانه‌ها

4- تولید رسانه ای
الف- استفاده از روش ها برای تولید آموخته شده در مراحل قبل
ب- توجه به اهداف سیاسی و اجتماعی رسانه